آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

- پدافند یعنی چه؟1

الف )حمله        ب )دفاع         ج ) جنگ          د )صلح

- کدام جمله در موردپدافند غیرعامل صحیح است؟2

الف )درآن ازسلاح استفاده می کنیم               ب )   انجام کارهایی در جهت نابودی دشمن

ج )فقط توسط افراد نظامی به کار می رود      د) انجام کارهایی که دشمن نتواندماراهدف بگیرد

-کدام اختراع با مطالعه زندگی خفاش ساخته شده است؟3

الف )هواپیما     ب ) موشک     ج )  رادار      د )تانک

- به فرموده حضرت علی (ع)چون با دشمن روبه روشدیدقرارگاهتان را کجاقراردهید؟4

الف )بالای تپه    ب ) دامنه کوهها         ج ) کنار رودخانه ها      د ) هرسه مورد 

- استتار یعنی چه؟5

الف )همرنگ شدن با محیط      ب ) ایجاد مانع طبیعی     

 ج )مخفی کردن تجهیزات         د)  پخش کردن نیروها 

- همرنگی بامحیط باعث می شود که6

الف )دشمن نتواند هدف ها را درست تشخیص بدهد    ب ) ذهن دشمن از اهداف مهم دور شود 

ج )دشمن نتواندهمه امکانات را نابود کند                د )جلوی پیشروی دشمن رابگیرد 

- لباس مناسب برای سرباز درمناطق جنگلی چه رنگی باید باشد ؟7

الف )سفید  ب ) سبز  ج) آبی   د)قهوه ای 

-بهترین محل برای پنهان شدن کدام است؟8

الف)غارها      ب)کوهها    ج)زیرزمین    د)جنگل 

-درآیه شصت سوره انفال در مورد پدافند غیرعامل به چه نکته ای اشاره دارد؟9

الف )جنگ افروزی یکی از زشت ترین کارهاست  ب) همیشه آماده دفاع از سرزمینمان باشیم 

ج )ما نباید روحیه خود را از دست بدهیم           د) نجات جان حتی یک انسان ارزش زیادی دارد

-به فرموده پیامبر اسلام (ص)جنگ یعنی10

الف )فریب      ب)جهاد         ج)نا امیدی    د)  کشتن 

-عامل اصلی پیروزی مسلمانان در جنگ بدر چه بود؟11

الف)حفظ اطلاعات                             ب)حفظ روحیه وتوکل به خدا

ج)شجاعت و زیاد بودن سپاه اسلام       د) وجود جاسوس درسپاه دشمن 

-تهیه ی ماکت هایی ارزان قیمت از سلاح های پر ارزش کدام شیوه دفاع غیر عامل است؟12

الف)فریب     ب) استتار     ج)پنهان سازی     د)پراکندگی 

- به جای یک کارخانه بزرگ چندین کارخانه کوچک درست کنیم کدام روش دفاع غیرعامل است؟13

الف)فریب    ب)استتار   ج)پنهان سازی      د)پراکندگی 

-ما چه موقع باید مراقب باشیم اطلاعاتی به دشمن ندهیم؟14

الف)هنگام گفت وگو ازطریق تلفن       ب)در ارتباط از طریق اینترنت

ج)هنگام گفت وگو با افراد غریبه       د)هر سه مورد

-به فرموده ی مقام معظم رهبری هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند15

الف)نابوداست     ب)عقب افتاده است       ج) زنده نیست    د)ضعیف است 

-بزرگ ترین دشمن هر ملتی ..... است.16

الف)نا امیدی      ب)تفرقه    ج) شایعه    د) جنگ 

-عامل پیروزی مسلمانان در جنگ خندق چه بود ؟17

الف)همرنگی ب)  ایجاد مانع    ج)پراکندگی    د)پنهان سازی 

- مفهوم فریب در دفاع غیر عامل چیست؟18

الف)پنهان کردن خود و تجهیزاتمان                   ب) پخش کردن تجهیزات و امکانات  

 ج)توجه نکردن به شایعات دشمن                    د)دور کردن ذهن دشمن از اهداف مهم تر 

-دفاع غیر عامل وظیفه 19

الف)افراد نظامی و غیر نظامی استب) سران و مسئولان کشور است 

ج) افراد نظامی است                    د) افراد غیر نظامی است 

- طراحی جلیقه ضد گلوله برچه اساسی می باشد؟20

الف)برگ های نیلوفر  ب) تارهای عنکبوت ج)زندگی آفتاب پرست  د) زندگی خفاش 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |